.
    EL VOT ANTICIPAT és l’opció que es dóna a totes aquelles persones que vulguin votar, però que no ho puguin fer el dia 13 de desembre.
   
 

HORARI i LLOC DE VOT ANTICIPAT

Dies: 2, 3, 9 i 10 de desembre
Horari: de 19:00h a 21:00h
Lloc: "antiga Ditada"  Cr. Sant Rafel, 3  Montbrió del Camp

   
  QUI PODRÀ  VOTAR

Totes les persones empadronades a Montbrió del Camp i que en data 13 de desembre del 2009 tinguin 16 anys.

   
  DOCUMENTS ACREDITATIUS

Els votants hauran d’acreditar la seva identitat i la residència habitual a la localitat.

La identitat s’acreditarà amb els següents documents segons el votant:

- Document d’identitat , carnet de conduir o passaport.

- Document d’Identificació d’Estrangers per als residents estrangers.

- Document d’identitat de cada país d’origen dels residents de la UE.

- Pels estrangers empadronats sense permís de residència, el passaport del país d’origen.

Acreditació de la residència:
En cas que el document d’identitat consti un domicili fora de la població, s’haurà d’acreditar la residència amb algun dels següents documents:

- Certificat d’empadronament.

- Rebut d’aigua, gas o telèfon on consti el nom del votant i el domicili del consum a la població del darrer trimestre.

 
 
 
 
 
 
   
 

PROCEDIMENT

El o la votant introduirà el vot al sobre de votació, que tancarà i lliurarà al responsable de l’oficina. Aquest introduirà el sobre de votació en un sobre més gran de votació anticipada i, en aquest sobre, hi farà constar els nom i cognoms del votant, la data de votació i el número d’identitat, i el votant signarà per la part posterior d’aquest sobre.

Seguidament es farà constar a l’acta de registre de vots anticipats el nom del votant, el número d’identitat i tornarà a signar, a continuació, el votant.

CUSTÒDIA DELS VOTS ANTICIPATS

Els vots i l’acta seran lliurats a la Comissió Electoral Local que els custodiarà fins el dia de la votació, quan els lliurarà a la mesa o meses electorals que pertoqui/n per a ser incloses a l’urna d’acord amb el procediment d’escrutini.

1